Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki – komunikat

Zgodnie z Uchwałą nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału samorządowej instytucji kultury – Biblioteki i Forum Kultury w Oleśnicy, od 01.07.2019 r. funkcjonuje samorządowa instytucja kultury „Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy”, która została wpisana do Rejestru Instytucji Kultury Miasta Oleśnicy. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki mieści się w Oleśnicy przy ul. Kochanowskiego 4.

Przedmiotem działania Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki jest w szczególności kontynuacja działalności w zakresie organizowania, prowadzenia i promowania działalności kulturalnej oraz sztuki.

Podstawą działalności Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy jest statut będący załącznikiem nr 1 do uchwały nr VII/71/2019 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 25 kwietnia 2019 r.

Podstawowymi celami działalności MOKiS-u jest upowszechnianie kultury i sztuki, kształtowanie wzorów życia kulturalnego oraz przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Powyższe cele MOKiS realizuje w szczególności poprzez:

1) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i intelektualnych oraz tworzenie warunków zaspokajania tych potrzeb wśród społeczności lokalnej;

2) wspieranie inicjatyw kulturalnych wśród społeczności lokalnej poprzez ich merytoryczne i organizacyjne wsparcie;

3) realizowanie i promowanie wszelkich form sztuki, zwłaszcza w kontekście ich dostępności dla mieszkańców Oleśnicy;

4) upowszechnianie wszelkich form spędzania wolnego czasu, z akcentowaniem kulturalnych ich przejawów;

5) tworzenie oraz eksploatację bazy kulturalnej w oparciu o potrzeby społeczności lokalnej;

6) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych w formie koncertów, spektakli, widowisk, projekcji kinowych, prelekcji, wystaw, festiwali, przeglądów, spotkań autorskich, wieczorów poetyckich itp.;

7) animowanie i realizację działań kulturalnych i rozwojowych poprzez organizowanie pracowni, kółek zainteresowań, twórczych kursów, warsztatów, przeprowadzanie konkursów o charakterze artystycznym;

8) wychowanie przez sztukę i propagowanie wartości estetycznych;

9) upowszechnianie wiedzy o historii i współczesności miasta Oleśnicy, historycznej ziemi oleśnickiej oraz gromadzenie i udostępnianie zbiorów od czasów najdawniejszych do czasów współczesnych w prowadzonej izbie regionalnej;

10) prowadzenie działalności informacyjno-wydawniczej;

11) prowadzenie kina;

12) promowanie w ramach prowadzonej przez siebie działalności miasta Oleśnicy.

W skład Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki wchodzą:

1) sala widowiskowo-kinowa w Oleśnicy przy ul. Jana Kochanowskiego 4;

2) izba regionalna pod nazwą Oleśnicki Dom Spotkań z Historią w Oleśnicy przy ul. Bocianiej 11;

3) galeria w Bramie Wrocławskiej w Oleśnicy ul. Wrocławska;

4) sala – nawa boczna Kościoła Św. Jerzego w Oleśnicy przy ul. Matejki 18;

5) Centrum Spotkań Organizacji Pozarządowych przy ul. Brzozowej 12b.

KONTAKT DO MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SZTUKI W OLEŚNICY:

Dyrektor: Agata Szpiłyk

Sekretariat: ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica

tel. 71 314-22-03

sekretariat@mokis.info

imprezy@mokis.info

Czynny od poniedziałku do piątku: 8.00-16.00

Profil instytucji na Facebooku: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy

KONTAKT Z INSTYTUCJAMI W OKRESIE REORGANIZACJI

Instytucje, które powstały w wyniku podziału będą posiadały odrębne strony internetowe: www.mokis.info i www.bibliotekaolesnica.pl, które są aktualnie w przygotowaniu. Do tego czasu wszystkie informacje bieżące dotyczące zarówno Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, jak i Oleśnickiej Biblioteki Publicznej będą umieszczane na dotychczasowej stronie www.bifk.info.

W okresie przejściowej reorganizacji obydwu instytucji skrzynki mailowe z domeną „bifk.info” są tak samo czynne, jak nowe maile z domenami „mokis.info” i „bibliotekaolesnica.pl”. Wszystkie aktualne zmiany w kontaktach z obydwiema instytucjami będą umieszczane w zakładce „KONTAKT” na stronie www.bifk.info.Możliwość komentowania jest wyłączona.