Konkurs plastyczny „Oleśnica Dwurnikiem” – wyniki

17.01.2020 r. w Miejskim Ośrodku Kultury i Sztuki w Oleśnicy odbyło się wręczenie nagród za udział w konkursie ,,Oleśnica Dwurnikiem”.

Jury w składzie Joanna Nowińska, Dorota Tracz i Marek Wałęga wyłoniło zwycięzców:

🔹MIEJSCE 1

Regina Miezientseva

Filip Mozol

Joanna Howe

🔹MIEJSCE 2

Hanna Choińska

Hanna Sakowska

🔹WYRÓŻNIENIA

Marcelina Kobiela

Sandra Łęcka

Kryspina Prusak

Elwira Nowicka

Andrzej Indzierowski

Katarzyna Kamińska

Zofia Chrząściel

Gertruda Włodarczyk

Irena Nieborak

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy nagrodzonym.


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym  zatytułowanym „Oleśnica Dwurnikiem”. Pragniemy zachęcić Państwa do udziału w konkursie, hasła, którymi można się zainspirować to „Skomentuj Polskę/Oleśnicę”, „Zachwyć się czymś w Oleśnicy”, „Sytuacja uliczna”, „Abstrakcyjna Oleśnica”.

Prace należy składać w biurze przy ul. Kochanowskiego 4 do 15 stycznia 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 stycznia 2020 o godzinie 15:00, w holu MOKIS.

Edward Dwurnik, jeden z najbardziej znanych i charakterystycznych polskich malarzy. Urodził się 19 kwietnia 1943 roku w Radzyminie pod Warszawą. Mieszka i pracuje w Warszawie. W latach 1963-1970 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa oraz – czasowo – na Wydziale Rzeźby. Jest laureatem licznych nagród, m.in. nagrody krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida (1981), nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarności” (1983), nagrody Coutts Contemporary Art Foundation (1992). (…) Jego dotychczasowy dorobek obejmuje ponad 3,5 tysiąca obrazów oraz 10 tysięcy rysunków. Twórczość Dwurnika do pewnego momentu była rozpięta między niemalże wykluczającymi się malarskimi tendencjami Jana Matejki i Nikifora Krynickiego. To może najbardziej dziwaczne połączenie, jakie tylko można sobie wyobrazić. Zarazem w przypadku Dwurnika dobrze działające i dające świetne efekty artystyczne. Wielkie formaty i wielkie tematy to dziedzictwo Krakowskiego Mistrza. Malarska technika, zaczerpnięta od krynickiego naturszczyka, świetnie się spisała w pracy nad niekończącym się cyklem „Podróży autostopem”, realizowanych już od połowy lat 60. XX w. i kontynuowanym do dziś. Z jednej strony owe miejskie widoki, z drugiej znane cykle „Sportowcy”, czy „Robotnicy” zapewniły artyście sławę, popularność i wysoką pozycję w świetle polskiej sztuk. Z początkiem lat 90. rozpoczął poszukiwania nowych artystycznych obszarów, które mógłby zaanektować. Wtedy powstał cykl „Błękitne” z widokami morskich fal; a wkrótce potem rozpoczął przygodę z obrazami abstrakcyjnymi, które obecnie stanowią znaczącą część jego twórczości.

REGULAMIN KONKURSU ,,OLEŚNICA DWURNIKIEM”

I. Organizator konkursu: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy (dalej: MOKIS).

II. Przedmiot konkursu: Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy konkursowej „Oleśnica Dwurnikiem”. Hasła, którymi można się zainspirować to „Skomentuj Polskę/Oleśnicę”, „Zachwyć się czymś w Oleśnicy”, „Sytuacja uliczna”, „Abstrakcyjna Oleśnica”.

III. Cele konkursu:

– edukacja artystyczna,
– popularyzacja sztuki wśród dzieci i młodzieży w środowisku lokalnym.

IV. Uczestnicy:
Konkurs organizowany jest w dwóch grupach wiekowych:
GRUPA I: Szkoły podstawowe klasy 7 i 8
Grupa II: Szkoły ponadpodstawowe
GRUPA III: Dorośli

V. Warunki udziału w konkursie:

Do konkursu może przystąpić każdy, kto wykona samodzielnie jedną pracę (technika wykonania: dowolna. Wykonaną pracę konkursową uczestnicy przekazują do siedziby MOKIS, Sala widowiskowa, ul. J. Kochanowskiego w terminie do 15.01.2020 roku.

Do każdej pracy powinien być dołączony załącznik w postaci zaklejonej koperty, zawierającej wewnątrz następujące dane: imię i nazwisko autora, adres i nr telefonu, klasę oraz szkołę, do której uczęszcza uczeń, imię i nazwisko nauczyciela lub opiekuna. Dodatkowo w kopercie musi być dołączona zgoda na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).

Załącznik Nr 1 - Zgoda Na Przetwarzanie Danych Osobowych (197.4 KiB)

Na kopercie należy umieścić wyłącznie informację dotyczącą kategorii wiekowej oraz hasło lub symbol, którym oznaczona będzie również praca konkursowa (należy przytwierdzić do pracy symbol taki, jak na kopercie).

Prace muszą być nowe, wykonane specjalnie na konkurs zorganizowany przez MOKIS.

VI. Przebieg konkursu, termin składania prac, ocena prac:

Termin przekazania prac konkursowych do Sali widowiskowej MOKIS (ul. Kochanowskiego 4) do 15.01.2020 r.

Oceny prac dokona specjalnie powołana komisja konkursowa, która sporządzi protokół z konkursu, a jego wyniki zostaną podane do wiadomości na stronie internetowej www.mokis.info. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbędzie się 17.01.2020 o godz.15:00.

Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny, nie ma od niego odwołania.

Kwestie proceduralne rozstrzygać będzie Organizator.

VII. Kryteria oceniania:

a. inwencja twórcza,

b. estetyka, wykonanie techniczne,

c. walory artystyczne,

d. zgodność pracy z tematem

VIII. Nagrody

W każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzone trzy najciekawsze prace.

IX. Postanowienia końcowe

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w wydawnictwach wszelkiego typu, wydawanych przez Organizatora oraz w Internecie. Organizator zastrzega sobie prawo zatrzymania zgłoszonych prac na konkurs. Uczestnik konkursu (lub jego przedstawiciele ustawowi w przypadku osób niepełnoletnich) oświadcza, że wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody; umieszczenia danych w materiałach publikowanych przez Organizatora i na stronie internetowej Organizatora; promocji konkursu lub idei konkursu. Uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich weryfikacji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe podczas transportu. Wszystkie informacje pod numerem 71 314-22-03.

Organizator zastrzega prawo do interpretacji regulaminu oraz ewentualnego odwołania konkursu bez podania przyczyny.                      Możliwość komentowania jest wyłączona.