III Przegląd Wokalny SONORO – motyw przewodni: muzyka z lat 80.

Po raz kolejny zapraszamy wszystkich utalentowanych mieszkańców do udziału w III Przeglądzie Wokalnym SONORO, który tym razem chcemy poświęcić żywiołowej i energetycznej muzyce z lat 80.

Ważne terminy:
Zgłoszenia – do 29.02.2020 r.
Przesłuchania – 23.03.2020 r.
Występ laureatów i wyróżnionych – Dni Oleśnicy 30-31.05.2020 r.
Koncert laureatów i wyróżnionych – jesień 2020

Kategorie wiekowe zgłoszeń:
1 – szkoły podstawowe klasy I-III
2 – szkoły podstawowe klasy IV-VI
3 – szkoły podstawowe VII-VIII
4 – szkoły ponadpodstawowe i dorośli


Regulamin III Przeglądu Wokalnego SONORO

I. Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica

II. Terminy:

 • Zgłoszenia – do 29.02.2020 r.
 • Przesłuchania – 23.03.2020 r.
 • Występ laureatów i wyróżnionych – Dni Oleśnicy 30-31.05.2020 r.
 • Koncert laureatów i wyróżnionych – jesień 2020

III. Soliści i duety w kategoriach:

1 – szkoły podstawowe klasy I-III

2 – szkoły podstawowe klasy IV-VI,

3 – szkoły podstawowe VII-VIII

4 – szkoły ponadpodstawowe i dorośli

IV. Przedmiot i cele konkursu:

1. Repertuar i motyw przewodni Przeglądu: muzyka z lat 80.

2. Popularyzacja śpiewania piosenek, twórczości muzycznej wśród mieszkańców miasta Oleśnicy, powiatu oleśnickiego i województwa dolnośląskiego.

3. Promocja utalentowanych osób.

4. Popularyzacja zajęć wokalnych jako formy ekspresji i rozwoju osobistego.

V. Kryteria oceny:

 • dobór repertuaru do wieku uczestnika
 • dykcja
 • interpretacja utworu
 • poprawność pod względem rytmicznym
 • ogólny wyraz artystyczny

VI. Nagrody:

1. W trakcie przesłuchań (23.03.2020 r.) jury wyłoni laureata z każdej kategorii wiekowej i osoby wyróżnione z każdej kategorii.

2. Laureaci i wyróżnieni wystąpią na scenie w trakcie Dni Oleśnicy 30-31.05.2020 r. Szczegóły zostaną przekazane w terminie późniejszym.

3. Laureaci zostaną nagrodzeni pamiątkowymi statuetkami i upominkami.

VII. Warunki uczestnictwa:

1. W Przeglądzie mogą wziąć udział soliści lub duety. Soliście może towarzyszyć chórek.

2. Uczestnicy przygotowują jeden utwór z podkładem muzycznym lub akompaniamentem instrumentu z repertuaru muzyki z lat 80.

3. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest przesłanie formularza zgłoszenia (link do formularza zgłoszeniowego i plik do wydruku dostępne są na stronie www.mokis.info) do 29 lutego 2020 r. razem z podkładem muzycznym na adres a.jach@mokis.info.

5. Podkłady muzyczne w formacie MP3 należy przesłać do Organizatora na adres mailowy: a.jach@mokis.info. Podkład muzyczny musi być opisany: „Imię i nazwisko uczestnika, tytuł utworu”. Dopuszcza się także przekazanie podkładu na nośniku CDR do biura Sali widowiskowej MOKiS przy ul. Kochanowskiego 4, 56-400 Oleśnica.

6. Zgłoszenie może zostać złożone indywidualnie lub w imieniu instytucji/organizacji, którą Uczestnik reprezentuje. Nie ma limitu ilości reprezentantów.

7. Przesłuchania do przeglądu rozpoczną się 23 marca 2020 r. (poniedziałek) od godz. 11.00 (godzina może ulec zmianie) w Sali widowiskowej MOKiS, ul. Kochanowskiego 4 w Oleśnicy. Zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani mailowo lub telefonicznie o harmonogramie przesłuchań do dnia 18 marca 2020 r.

8. Uczestnicy mają możliwość zaprezentowania się przed jury tylko i wyłącznie osobiście. Nagrania występu nie będą brane pod ocenę jury.

9. Wykonawców oceni powołane przez Organizatora jury. Ocenie podlegać będzie dobór repertuaru, dykcja, interpretacja utworu, poprawność pod względem rytmicznym oraz ogólny wyraz artystyczny.

10. Po każdej kategorii wiekowej jury udaje się na obrady. Jury wybiera 1 laureata i osoby wyróżnione w każdej kategorii wiekowej. Decyzja jury jest niepodważalna.

11. Laureaci i wyróżnieni są zobowiązani do wystąpienia na scenie w trakcie Dni Oleśnicy 30-31.05.2020 r.).

VIII. Przetwarzanie danych osobowych, publikacja wizerunku:

1. Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych podanych w zgłoszeniu jest Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy, 56-400 Oleśnica ul. J. Kochanowskiego 4 reprezentowany przez Dyrektora Agatę Szpiłyk, tel. 71 314-22-03, adres e-mail: sekretariat@mokis.info.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Danuta Majcher adres email: meksoft@vp.pl.
 3. Dane osobowe podane przez Uczestnika III Przeglądu Wokalnego SONORO, będą przetwarzane w celu organizacji, promocji i przeprowadzenia Przeglądu, publikacji informacji o laureatach oraz ich prac na stronie internetowej MOKiS (www.mokis.info), w profilach internetowych zarządzanych przez MOKiS oraz w mediach w celu informacji i promocji działań statutowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy, a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 [1] o ochronie danych osobowych, zwanego dalej RODO,
 4. Dane osobowe laureatów Przeglądu oraz osób odbierających nagrody mogą być przekazane fundatorom nagród w celu dopełnienia wymogów formalnych związanych z otrzymaniem nagród (w przypadku fundowania nagród) .
 5. Administrator przetwarza wskazane dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
 6. umożliwienie uczestnikom Przeglądu wzięcia w nim udziału,
 7. umożliwienie przeprowadzenia Przeglądu, opublikowanie informacji o laureatach, archiwizację dokumentów.
 8. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 lit. a. RODO.
 9. Dane osobowe przechowywane będą zgodnie z wymaganiami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach [2] – przez czas określony w tych przepisach.
 10. Osoby, których dane osobowe przetwarza Administrator, mają prawo do:
 11. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 12. sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;
 13. ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 14. wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania Przeglądu oraz przetwarzaniem danych w związku z prowadzoną działalnością statutową, ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Przeglądzie.
 16. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu oraz osób wskazanych w załącznikach do ww. Regulaminu w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

2. Biorąc udział w Przeglądzie Uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na publikację wizerunku Uczestnika w materiałach promujących relację z wydarzenia, które będą publikowane na stronie www.mokis.info, profilu społecznościowym na FB: Miejski Ośrodek Kultury i Sztuki w Oleśnicy i w lokalnej prasie w celach promocyjnych i statutowych Organizatora.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO;

[2] ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 ze zm.)

IX. Postanowienia końcowe

1.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie, o czym bezzwłocznie poinformują Uczestników.

2. Wszelkie wątpliwości powstałe na tle stosowania regulaminu rozstrzyga Organizator.

3. Bliższych informacji udziela koordynatorka wydarzenia w imieniu Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy – Anna Jach, tel. 515-791-793.

4. Załącznik do Regulaminu – Karta zgłoszenia Uczestnika.

Regulamin III Przeglądu Wokalnego SONORO (314.9 KiB)
Możliwość komentowania jest wyłączona.